Nazwa projektu:

„Przygotowanie firmy FURION – Pompy ciepła Daniel Matkowski do działania na rynkach zagranicznych”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny, Schemat 1.4.A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP

Cele projektu: Opracowanie kompleksowej, długoterminowej Strategii Rozwoju firmy Furion-Pompy Ciepła Daniel Matkowski na rynkach zagranicznych. Strategia Rozwoju ma na celu zoptymalizowanie potencjału eksportowego firmy poprzez wejście na nowe rynki zagraniczne.

Planowane efekty: Opracowanie kompleksowej, długoterminowej Strategii Rozwoju firmy Furion-Pompy Ciepła Daniel Matkowski na rynkach zagranicznych.


Wartość projektu: 49 925,70 PLN

Wkład z Funduszy Europejskich: 34 504,50 PLN